Kodeks Etyki

IBSA Institut Biochimique AG jest prywatną firmą farmaceutyczną założoną w 1945 r. przez grupę szwajcarskich biologów. Spółka, której siedziba znajduje się w Lugano w Szwajcarii, rozpoczęła swoją działalność na rynku krajowym, ale szybko przekształciła się w skonsolidowaną grupę o zasięgu globalnym (dalej „Grupa” lub „Grupa IBSA”).

Misja spółek należących do Grupy IBSA obejmuje tworzenie i opracowywanie spełniających potrzeby klientów rozwiązań, przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktów, mających na celu zapobieganie niektórym chorobom i ich leczenie, a tym samym poprawa stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

Spółki wchodzące w skład Grupy postępują zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie etyki Grupy (dalej „Kodeks etyki”), wierząc, że przestrzeganie przepisów prawa oraz działanie zgodnie z zasadami i wartościami w nim zawartymi są niezbędne dla prowadzenia działalności.

W Grupie, której członkowie są zobowiązani do ciągłego doskonalenia wykonywanej działalności, podjęto decyzje o ustanowieniu szeregu zasad etycznych i zasad postępowania, mających na celu zapewnienie, że jej operacje są zgodne z zasadami etyki w biznesie w ramach kultury przedsiębiorstwa, według której poszanowanie prawa uważa się za warunek niezbędny – także w celu ochrony wizerunku i reputacji na rynku.

Opracowując niniejszy Kodeks etyki, Grupa IBSA pragnie określić i rozpowszechniać wartości i zasady uczciwości, lojalności, integralności i przejrzystości, które stanowić będą elementy przewodnie postępowania powiązanych podmiotów prawnych, pracowników i wszystkich pozostałych podmiotów, które dążą do osiągnięcia celów spółek należących do Grupy. Postępowanie z naruszeniem tych zasad nie będzie usprawiedliwione w żadnych okolicznościach, nawet jeżeli takie działania realizowane były w interesie spółki i/lub w celu uzyskania korzyści na jej rzecz.


Do pobrania cały kodeks etyki.