Przeciwdzialanie Korupcji

W globalnym raporcie konkurencyjności przygotowywanym przez Światowe Forum Ekonomiczne wskazano korupcję jako główną barierę utrudniającą prowadzenie działalności, która naraża spółki na ryzyko nieosiągnięcia celów operacyjnych, związanych ze sprawozdawczością i zgodnością, a także która stanowi poważne zagrożenie dla zrównoważonego wzrostu, stabilności i konkurencji wolnorynkowej.

W ostatnich latach stwierdzono, że kwestie związane z korupcją coraz częściej bywały problematyczne na poziomie międzynarodowym, co wiązało się ze stałym zwiększeniem częstości wymierzania kar za naruszenia kluczowych przepisów prawa. Jednostki (osoby fizyczne, osoby prawne i podmioty de facto), które naruszą postanowienia przepisów antykorupcyjnych, mogą podlegać grzywnom, dyskwalifikacjom i karom więzienia w zależności od zaangażowanych osób, działających na poważną szkodę dla reputacji spółki.

Biorąc pod uwagę działania podejmowane przez rządy, które ustanowiły przepisy prawa mające na celu przeciwdziałanie korupcji, zarówno na poziomie lokalnym, jak i w umowach międzynarodowych, organizacje muszą z kolei starać się aktywnie przyczyniać do zwalczania tego rodzaju nadużyć.

W związku z tym spółki należące do Grupy IBSA (poniżej także „spółki należące do Grupy”, „Grupa IBSA” lub „Grupa”) zobowiązują się do działania we wszystkich obszarach geograficznych z zachowaniem uczciwości, integralności i zasad etyki oraz zgodnie z najbardziej surowymi normami przeciwdziałającymi korupcji.

W tym kontekście oraz w związku z coraz większą rolą odgrywaną przez Grupę na szczeblu międzynarodowym, także przy współpracy z podmiotami lokalnymi oraz za pośrednictwem przedstawicielstw i oddziałów zagranicznych, przyjęto niniejsze „Wytyczne w zakresie przeciwdziałania korupcji” (poniżej także „Wytyczne”), będące kolejnym narzędziem oprócz już ustanowionych systemów zarządzania i pozostałych wytycznych. Celem niniejszego dokumentu jest ustanowienie systematycznych ram dla zwalczania korupcji i upowszechniania zasad i reguł w Grupie oraz wśród osób wykonujących pracę na rzecz lub w imieniu spółek należących do Grupy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju bezpośrednim i pośrednim praktykom korupcyjnym, także w postaci zachęt, oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi.


Do pobrania wytyczne w zakresie przeciwdziałania korupcji.