Privacy IBSA POLAND

POLITYKA PRYWATNOŚCI IBSA POLAND sp. z o.o.

IBSA POLAND sp. z o. o. od zawsze przykłada ogromną wagę do poufności, ochrony i bezpieczeństwa informacji znajdujących się w jej posiadaniu. Dotyczy to w szczególności danych osobowych jej klientów i innych osób i podmiotów, z którymi utrzymuje kontakty.

Celem niniejszej Polityki jest opisanie procedur stosowanych w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników i osób odwiedzających stronę internetową Spółki dostępną pod adresem www.ibsapoland.pl, a także udostępnienia not informacyjnych dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w IBSA POLAND sp. z o.o.

Zalecamy uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki przed dalszym przeglądaniem Strony oraz przed udostępnieniem swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: Informacja ta jest przekazywana na podstawie przepisów aktów prawnych Unii Europejskiej mających zastosowanie do przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej), ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem Danych jest spółka IBSA POLAND sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (00-078) przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”).

Przetwarzający dane:  Informacje na temat podmiotów posiadających dostęp do danych, w tym spółek grupy IBSA, można uzyskać wysyłając stosowną prośbę pod adres info@ibsapoland.pl.

Zakres Polityki: Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do przedmiotowej strony internetowej, a nie do innych stron niebędących własnością Administratora, na które można przejść klikając w linki. Ponadto Polityka zawiera również not informacyjnych dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w IBSA POLAND sp. z o.o.

Udostępnienie not informacyjnych dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych: Administrator informuje, że w związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 roku, nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, przetwarza dane osobowe zgodnie z tymi przepisami. Administrator dokłada najwyższej staranności, aby przetwarzane przez nią dane osobowe były należycie zabezpieczone i chronione. Szanując prywatność osób, których dane dotyczą, a także biorąc pod uwagę obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa, Administrator udostępnia poniższe dokumenty, tak aby osoby, których dane dotyczą mogły dowiedzieć się w jakim zakresie i na jakich zasadach ich dane osobowe są przetwarzane. Administrator prosi o zapoznanie się z odpowiednią klauzulą:

IBSA_obowiązek informacyjny - osoby zgłaszające działania niepożądane

IBSA_obowiązek informacyjny - pracownicy_współpracownicy

IBSA_obowiązek informacyjny - kandydaci do pracy

IBSA_obowiązek informacyjny - kontrahenci

Przekierowanie ze stron zewnętrznych: Dostęp do tej strony można uzyskać ze stron zewnętrznych należących do innych podmiotów przy użyciu zamieszczonych na nich linków. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób postępowania z danymi osobowymi na stronach należących do osób trzecich ani za zarządzanie danymi uwierzytelniającymi przez osoby trzecie.

Polityka i przekazywanie informacji: Niniejsza strona internetowa ma na celu przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Administratora. W związku z tym, w większości przypadków gromadzi ona Państwa dane osobowe.

W niektórych przypadkach opisanych poniżej, wymagane jest wypełnienie formularza danych. W takich przypadkach, informujemy o celu wykorzystania zbieranych danych oraz przekazujemy inne informacje wymagane prawem. Zalecamy zapoznanie się z tymi informacjami przed udostępnieniem swoich danych. Ponadto, w nielicznych przypadkach, w których dane są gromadzone w innych celach, informacje o tym fakcie jest jednoznacznie wskazana w wymaganych prawem notach informacyjnych w celu zapewnienia pełnej przejrzystości i wyczerpujących informacji.

Zgoda na przetwarzanie danych: Celem przekazywanych informacji jest określenie zakresu i metod przetwarzania danych dla każdej usługi. Na tej podstawie każda z osób odwiedzających stronę może dobrowolnie wyrazić swoją zgodę (jeżeli jest to wymagane) na gromadzenie danych oraz na ich późniejsze wykorzystywanie.

Historia przeglądania i metadane: Systemy informatyczne i procedury zawarte w oprogramowaniu wykorzystywane na potrzeby niniejszej strony rejestrują pewne ślady lub metadane (które mogą zostać uznane za dane osobowe) w ramach normalnego funkcjonowania, których przesyłanie jest związane z korzystaniem z internetowych protokołów komunikacyjnych. Pobieranie takich danych (określane jako ‘pasywne’ ze wspomnianych tu powodów) może odbywać się nawet wówczas gdy nie użytkownik nie zarejestruje się w usłudze oraz bez jego aktywnego udziału.

Do tej kategorii danych należą adresy IP, rodzaj stosowanej przeglądarki, system operacyjny, nawa domeny i nazwy stron, z których użytkownicy wchodzą na stronę, lub do których przechodzą opuszając stronę, informacje o podstronach odwiedzanych przez użytkownika na danej stronie, całkowity czas dostępu, czas przebywania na poszczególnych podstronach, analiza wewnętrznej ścieżki ora innych parametrów dotyczących  systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

Tego rodzaju techniczne i elektroniczne dane są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w formie zagregowanej, nieumożliwiającej ich bezpośredniej identyfikacji. Mogą one być wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności za zarzucane przestępstwa komputerowe przeciwko stronie lub udostępnione na żądanie kompetentnych organów publicznych.

Pliki Cookie (przekierowywanie): Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie instalowanych przez tę stronę, prosimy o zapoznanie się z Polityką plików 'Cookie'  

Sekcje strony, w których zbierane są dane: Poniżej wskazane zostały sekcje strony, w których możliwe jest udostępnienie danych osobowych wraz krótkim opisem celów, dla których dane te są pozyskiwane.

  • Skontaktuj się z nami: Dane pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie wykorzystywane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na prośby użytkowników. Dane są zachowywane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu weryfikacji występowania wcześniejszych precedensów.

Metody przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej jest prowadzone przy użyciu procedur i środków elektronicznych.

Przechowywanie danych osobowych: Dane osobowe zgromadzone poprzez stronę internetową są przechowywane wyłącznie przez okres czasu niezbędny dla osiągnięcia celów, w których zostały one pozyskane. W każdym przypadku, osoba, której dane dotyczą może skorzystać z przysługujących jej praw opisanych poniżej.

Dobrowolne udostępnienie danych: Udostępnienie danych przez osobę, której dane dotyczą na stronie internetowej jest dobrowolne, o ile nie zostanie jednoznacznie wskazane inaczej. Jednakże, odmowa udostępnienia danych może skutkować niemożnością spełnienia wysuwanego żądania lub wykonania wskazanych czynności.

Miejsce przetwarzania danych: Przetwarzanie związane z funkcjonowaniem niniejszej strony internetowej odbywa się w Szwajcarii i w Polsce.  Dostęp do danych osobowych mają współpracownicy Administratora, których zadaniem jest utrzymanie prawidłowego funkcjonowania niniejszej strony internetowej.

Zakres przepływu danych osobowych: O ile nie wskazano jednoznacznie inaczej w odpowiednich powiadomieniach, dostęp do danych osobowych gromadzonych na tej stronie mają wyłącznie osoby działające w imieniu Administratora, jednoznacznie wskazane jako przetwarzający dane lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie danymi usługami.

Udostępnianie danych osobowych pozyskanych na stronie: Dane osobowe zbierane na tej stronie nie są ujawniane nieokreślonym odbiorcom.

Przekazywanie danych do państw trzecich: Dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej tj. do Szwajcarii. Na mocy decyzji Komisji Europejskiej państwo to zostało uznane za zapewniające właściwy stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej.  

Prawa związane z ochroną danych osobowych: W związku z przetwarzaniem danych osobowych zgromadzonych poprzez stronę internetową, osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili uzyskać potwierdzenie ich istnienia lub znajdowania się w posiadaniu Administratora oraz informacje na temat ich treści i pochodzenia. Osoba, której dane dotyczą może także zwrócić się z żądaniem ich uzupełnienia lub sprostowania, a także w przewidzianych prawem przypadkach, przenoszalności, ograniczenia przetwarzania i usunięcia przetwarzanych danych, lub – w uzasadnionych okoliczności – wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że jej prawa nie są respektowane, lub że nie otrzymała ona odpowiedzi wymaganej na mocy obowiązującego prawa.

Korzystanie z przysługujących praw:  Aby skorzystać z przysługujących praw należy wysłać stosowną wiadomość na adres: info@ibsapoland.pl.

Zmiany w Polityce: W związku z uchwalaniem nowych przepisów w przedmiotowym obszarze, a także w wyniku systematycznego przeglądu i aktualizacji usług świadczonych przez Administratora konieczne mogą okazać się zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych. W związku z tym, Polityka ta może podlegać okresowym zmianom. W takim przypadku Administrator poinformuje o zmianie. Jednocześnie Administrator informuje, że Dokument Polityki wskazuje zawsze datę ostatniej aktualizacji jej treści.

Data sporządzenia: 25/05/2018

Ostatnia aktualizacj: 16/12/2019